top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Laurien Raeymaekers

VOETJES EN SPROETJES


Hovestraat 35
2370 Arendonk


hallo@voetjesensproetjes.com
www.voetjesensproetjes.com
Telefoon: 0032/472 56 80 21


Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer xxxxxxxxxx
Het BTW nummer is BE xxxxxxxxxx


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Voetjes en Sproetjes. Een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Hovestraat 35, 2370 Arendonk, BTW BE xxxxxxxxxx biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen alsook in de fysieke winkel.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website zijnde U als Klant. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Voetjes en Sproetjes moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Voetjes en Sproetjes aanvaard zijn.
 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. Indien er door een fout of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op de webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op uw rekening.

 

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. Voetjes en Sproetjes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.
 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Voetjes en Sproetjes niet. Voetjes en Sproetjes is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Voetjes en Sproetjes is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om contact op te nemen via een email naar hallo@voetjesensproetjes.com.
 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Voetjes en Sproetjes. Voetjes en Sproetjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

Voetjes en Sproetjes biedt kinderschoenen en accessoires aan.
 

Artikel 4: Online aankopen
De betaling gebeurt elektronisch. Voetjes en Sproetjes maakt gebruik van het veilig betalingssysteem. Er kan betaald worden met Bancontact, Maestro en manuele overschrijving.

De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van Voetjes en Sproetjes.

 

Voetjes en Sproetjes is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De levering gebeurt na ontvangst van betaling.
De levering gebeurt via de koeriersdiensten van B-post.
De leveringstermijn duurt 2 tot 3 werkdagen voor leveringen in België of Nederland.
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen of verloren gaande pakketten door de koerierdienst.

 

De verzendkosten bedragen 5,95 euro voor België en 9,50 euro voor Nederland. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen de zone BE en NL. Bij aankopen voor andere landen, gelieve de verzendingskosten via mail aan te vragen.
 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant doorgegeven worden  binnen de 7 dagen worden gemeld via mail aan Voetjes en Sproetjes.
 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Voetjes en Sproetjes was geboden.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Voetjes en Sproetjes.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Voetjes en Sproetjes te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht / Retourneren
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Voetjes en Sproetjes.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij orders die na deze 14 kalenderdagen worden geannuleerd wordt er een administratiekost van 15% aangerekend en dit op  het totale aankoopbedrag. Bij het annuleren van PRE ORDERS, voor de periode van 14 kalenderdagen na bestelling, wordt er een administratieve kost van 5% aangerekend op het totale aankoopbedrag. 
 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke én ongebruikte staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Voetjes en Sproetjes zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
 

Indien de producten aanvaard worden door Voetjes en Sproetjes wordt het volledig bedrag (van de geretourneerde producten, niet van de verzendkosten) binnen de 14 dagen teruggestort op uw rekening.
 

Het teruggezonden artikel moet binnen 14 dagen verstuurd worden naar het adres van de winkel. Gelieve het aankoopbewijs en het formulier ingevuld mee te verzenden (deze vindt u onder de rubriek “retour”). De etiketten mogen niet van de doos of verpakking worden gescheurd.
 

Om een retour te melden, mail naar hallo@voetjesensproetjes.com

Voetjes en Sproetjes raadt aan om de artikelen niet zonder track and trace op te sturen. Zo ben je zeker dat het pakje ook goed terecht komt. Verloren gegane pakjes zijn niet de verantwoordelijkheid van Voetjes en Sproetjes indien er geen track and trace nummer werd voorzien.
 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Voetjes en Sproetjes geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

overeenkomsten waarbij de Klant Voetjes en Sproetjes. specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

artikelen die in afslag staan
 

PRE ORDERS - of zaken die speciaal werden besteld

administratieve kost van 5% op aankoopbedrag voor 14 kalenderdagen 

administratieve kost van 15% na 14 kalenderdagen. 
 

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een (digitaal) aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Voetjes en Sproetjes en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.
 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant, Voetjes en Sproetjes zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Dit gaat over productiefouten en geldt niet op slijtage na ingebruikname van het product.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Voetjes en Sproetjes respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden.
 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos uitschrijven tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u  zich steeds richten tot Voetjes en Sproetjes.
 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Voetjes en Sproetjes heeft geen toegang tot uw paswoord.

 

Voetjes en Sproetjes houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hallo@voetjesensproetjes.com.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie plug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Voetjes en Sproetjes om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Voetjes en Sproetjes. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16: Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

WINKEL

We verwelkomen je graag in ons gezellig winkeltje!

HOVESTRAAT 35

2370 ARENDONK

IMG_3622.jpg

LET´S GET SOCIAL!

@voetjesensproetjes

bottom of page